Ubezpieczenie NNW i OC studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na rok 2023-2024

Do kogo kierowane jest oferta?

 

Z oferty skorzystać mogą studenci wydziałów studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i doktoranckich Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

 

Przystąpienie do ubezpieczenia nie jest obowiązkowe, jakkolwiek studenci mający przystąpić w bieżącym roku akademickim do praktyk mogą być zobowiązani do przedstawienia dowodu zawarcia ubezpieczenia NNW lub OC praktykanta.

 

Biorąc pod uwagę atrakcyjny poziom cenowy oraz gwarantowany zakres ochrony ubezpieczeniowej zachęcamy do ubezpieczenia się już teraz!

 

Jakiego rodzaju ubezpieczenie można kupić?

Na program ubezpieczenia składają się ubezpieczenie NNW, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (OC) i podczas praktyk (OC-P) oraz ubezpieczenie asysty prawnej (ASP). Ubezpieczony może nabyć samodzielne ubezpieczenie NNW lub jeden z dwóch pakietów łączących kilka ubezpieczeń.

 

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) zapewnia Ubezpieczonemu ochronę m.in. przed skutkami trwałego uszkodzenia ciała lub śmierci Ubezpieczonego. Ochroną objęte jest również rozpoznanie w okresie ubezpieczenia wybranych rodzajów chorób, nowotworu złośliwego lub AIDS/HIV albo WZW typu B lub C, jak i zwrot kosztów diagnostyki i leczenia poekspozycyjnego ze styczności z wirusem HIV lub WZW A,B,C.

 

Ubezpieczenie NNW obejmuje następstwa zdarzeń powstałych na obszarze całego świata. Ochrona udzielana jest całodobowo, w tym podczas praktyk i wakacji.

 

Ochronę ubezpieczeniową można rozszerzyć o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym i podczas praktyk studenckich. Zakres obejmuje odpowiedzialność deliktową ubezpieczonego za szkody związane z czynnościami życia prywatnego oraz odpowiedzialność deliktową i kontraktową ubezpieczonego za szkody związane z praktykami studenckimi, w tym szkody wynikłe z czynności udzielania pierwszej pomocy, udzielania świadczeń zdrowotnych lub przeniesienia wirusa HIV i pozostałych chorób zakaźnych oraz zakażeń.

 

Zakres terytorialny ochrony w ramach ubezpieczenia:

  • OC w życiu prywatnym obejmuje cały świat, z wyłączeniem szkód powstałych na terytoriach Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanady, Japonii, Australii i Nowej Zelandii,
  • OC praktykanta obejmuje cały świat, z zastrzeżeniem limitu 10 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia na jednego ubezpieczonego dla szkód powstałych na terytoriach Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanady, Japonii, Australii i Nowej Zelandii.

 

Ochrona w zakresie ubezpieczenia OC jest udzielana całodobowo.

 

Ubezpieczenie asysty prawnej zapewnia organizację i pokrycie kosztów świadczenia Ubezpieczonemu usług asysty prawnej związanych z jego życiem prywatnym.

 

Jakie są warianty ubezpieczenia i ile muszę zapłacić?

 

Program ubezpieczenia zakłada kilka wariantów cenowych w zależności od zakresu ochrony:

 

Wariant Suma ubezpieczenia
Wariant A

NNW: 26 000 zł

OC i OC-P: 50 000 zł

Wariant B

NNW: 45 000 zł

OC i OC-P: 100 000 zł

Wariant I

NNW

40 zł 70 zł
Wariant II

NNW + OC w życiu prywatnym i OC praktykanta

55 zł 93 zł
Wariant III

NNW + OC w życiu prywatnym i OC praktykanta

+ asysta prawna

62 zł 100 zł

 

Gdzie znajdę informacje o zakresie ubezpieczenia?

 

Informacje o umowie ubezpieczenia, w tym o zakresie ubezpieczenia znajdują się na platformie zakupowej oraz w OWU, postanowieniach dodatkowych i odmiennych do OWU i karcie produktu.

 

Szczegółowe zestawienie rodzajów i wysokości świadczeń znajduje się na platformie zakupowej (odnośniki do ofert na platformie wskazane zostaną po wypełnieniu formularza poniżej).

 

Materiały dotyczące umowy ubezpieczenia dostępne są pod wskazanymi niżej adresami:

Jaki jest okres ubezpieczenia?

 

Ochrona ubezpieczeniowa trwa od 1 października 2023 r. do 30 września 2024 r.

 

Jak i do kiedy mogę się ubezpieczyć?

 

Przystąpienie do ubezpieczenia odbywa się poprzez zakup ubezpieczenia na platformie i opłacenie składki.

Ubezpieczony może przystąpić do ochrony ubezpieczeniowej do 30 czerwca 2024 r.

 

Jak mogę otrzymać certyfikat potwierdzający ochronę ubezpieczeniową?

 

Certyfikat zostanie wydany po zakupie ubezpieczenia na platformie oraz opłaceniu składki i zostanie wysłany na podany w formularzu zgłoszeniowej adres e-mail maksymalnie do 7 dni po zaksięgowaniu płatności składki.

 

Dane kontaktowe

 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu na adres nnwsum@nordprobroker.pl.

[]
1 Step 1
Dane ubezpieczonego
Imię
Nazwisko
PESEL
Upoważniam Nord Probroker Sp. z o.o. do reprezentowania moich interesów w zakresie powyższej Umowy ubezpieczenia, negocjowania warunków ubezpieczenia oraz sprawowania nadzoru nad wykonywaniem Umowy ubezpieczenia. W tym zakresie wskazuje jednocześnie, iż Nord Probroker sp. z o.o., chcąc skorzystać z usług pośrednika ubezpieczeniowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, jest uprawnione udzielić pełnomocnictwa do świadczenia tego rodzaju usług wyłącznie brokerowi ubezpieczeniowemu Nord Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Nord Probroker Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Lubicka 16, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000268554, NIP 586-21-82-355, kapitał zakładowy 400.000,00 zł. Wyrażam również, w zakresie niezbędnym dla przygotowania, zawarcia i wykonania Umowy ubezpieczenia, zgodę na przetwarzanie oraz udostępnianie przez Nord Probroker Sp. z o.o. moich danych osobowych pośrednikowi ubezpieczeniowemu Nord Partner Sp. z o.o. w Toruniu, zakładom ubezpieczeń oraz działającym w ich imieniu podmiotom likwidującym szkody z Umowy ubezpieczenia.
Oświadczam, że otrzymałem(am) i zapoznałem(am) się z warunkami umowy ubezpieczenia, w tym z tym z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia EDU PLUS zatwierdzone Uchwałą nr 01/25/03/2022 Zarządu InterRisk TU S.A. VIG z dnia 25.03.2022 r., Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym oraz nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych w ramach oferty EDU PLUS zatwierdzone Uchwałą nr 05/06/07/2021 Zarządu InterRisk TU S.A. VIG z dnia 6 lipca 2021 r., oraz postanowienia dodatkowymi i odmiennymi od powyższych OWU, informacją o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, informacją dotyczącą możliwości i procedury złożenia i rozpatrzenia skarg i reklamacji, organu właściwego do ich rozpatrzenia oraz pozasądowego rozpatrywania sporów.
Oświadczam, że otrzymałem(-am) ustandaryzowany dokument zawierający informacje produkcie ubezpieczeniowym. Jestem świadomy, że dokument ten ma charakter informacyjny, a pełne informacje o produkcie ubezpieczeniowym zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
oświadczam, że rezygnuję z udzielenia przez brokera ubezpieczeniowego Nord Partner Sp. z o.o. porady brokerskiej, o której mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. 2017, poz. 2486 z późn. zm).

Administratorami danych osobowych przekazanych w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia są: 

UBEZPIECZAJĄCY – podmiot zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz studentów.

Nord Probroker sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Lubicka 16.

ZOBACZ W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY TWOJE DANE


BROKER – podmiot zapewniający fachową obsługę umowy ubezpieczenia
Nord Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Lubicka 16.

ZOBACZ W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY TWOJE DANE


keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder