Co to jest ubezpieczenie NNW?

Ubezpieczenie NNW Student to ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków chroniące przed skutkami trwałego uszkodzenia ciała lub śmierci, zawierane na czas roku akademickiego oraz wakacji. Ochrona ubezpieczeniowa rozszerzona jest o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Ubezpieczenie obejmuje następstwa wypadków i zdarzeń powstałe na Uczelni jak i terenie całego świata. Ubezpieczenie adresowane jest do wszystkich studentów Uczelni oraz doktorantów.

 

Jaki jest okres ubezpieczenia?

Ubezpieczenie obowiązuję od 1 października 2019 roku do 30 września 2020 roku

(w przypadku zawarcia umowy z datą do 31 grudnia 2019 roku, ubezpieczenie obejmuje również szkody powstałe po 1 października 2019 roku)

 

Jakie są opcje? 

Dodatkowo istnieje możliwość wyboru opcji z ubezpieczeniem OC praktykanta w zakresie podstawowym obejmującym szkody powstałe w związku z wykonywaniem czynności medycznych w trakcie praktyk oraz rozszerzonym o konsultacje prawne.

 

Ile muszę zapłacić?

Ubezpieczenie dostępne jest w kilku wariantach cenowych w zależności od zakresu ochrony:

 

Wariant ubezpieczenia Jednorazowa, roczna składka
Wariant I

Ubezpieczenie NNW z sumą ubezpieczenia 26.000,00 zł

OC w życiu prywatnym z sumą ubezpieczenia 20.000,00 zł

 

40,00 zł

Wariant II  (PAKIET)

Ubezpieczenie NNW z sumą ubezpieczenia 26.000,00 zł

OC w życiu prywatnym z sumą ubezpieczenia 20.000,00 zł

OC praktykanta podstawowe z sumą ubezpieczenia 50.000,00 zł

 

 

40,00 zł

 

+ 50,00 zł

Wariant III (PAKIET)

Ubezpieczenie NNW z sumą ubezpieczenia 26.000,00 zł

OC w życiu prywatnym z sumą ubezpieczenia 20.000,00 zł

OC praktykanta rozszerzone z sumą ubezpieczenia 50.000,00 zł

Konsultacje prawne z sumą ubezpieczenia 10.000,00 zł

 

40,00 zł

 

+ 60,00 zł

Wariant IV

OC praktykanta podstawowe z sumą ubezpieczenia 50.000,00 zł

 

 

50,00 zł

Wariant V

OC praktykanta rozszerzone z sumą ubezpieczenia 50.000,00 zł

Konsultacje prawne z sumą ubezpieczenia 10.000,00 zł

 

60,00 zł

 

Ulotka zawierająca szczegółowe informacje dotyczące zakresu ochrony dostępna jest tutaj. Karty produktu ubezpieczeń NNW i OC w życiu prywatnym znajdują się tutaj i tutaj, a karta produktu ubezpieczenia OC praktykanta znajduje się tutaj. Wzór certyfikatu zawarcia umowy znajduje się tutaj. Zostanie on wydany po opłaceniu składki i będzie uwzględniał wybrany zakres ubezpieczenia. OWU NNW i OC znajdują się tutaj i tutaj a dodatkowe postanowienia tutaj.

 

Ubezpieczenie nie jest obowiązkowe, ubezpieczenie jest jednak wymagane od studentów mających w tym roku akademickim praktyki. Biorąc pod uwagę atrakcyjny poziom cenowy oraz gwarantowany zakres ochrony ubezpieczeniowej zachęcamy do ubezpieczenia się już teraz!

 

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu na adres nnwsum@nordprobroker.pl podając swoje imię i nazwisko, PESEL oraz wydział.

Jak się ubezpieczyć?

Formuła ubezpieczenia odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną, za pomocą poniższego formularza. W pierwszym kroku należy wykonać przelew składki na konto ubezpieczyciela, następnie przesłać potwierdzenie przelewu wraz z danymi osoby ubezpieczonej i uposażonej za pomocą formularza poniżej.

Po weryfikacji zgłoszenia zostanie wygenerowany certyfikat potwierdzający ubezpieczenie, który zostanie wysłany na podany w zgłoszeniu adres e-mail maksymalnie do 10 dni.

Wykonaj poniższe kroki, aby się ubezpieczyć:

 1. Przelew za ubezpieczenie NNW i OC Student (internetowy bądź w placówce banku/poczty) w kwocie 40,00 zł na rachunek
  65 1240 6960 7170 0001 2031 2393 wpisując w tytule przelewu imię i nazwisko, PESEL oraz numer polisy  A-A NR 312393 np.:
  Jan Kowalski, PESEL 01234567, polisa  A-A NR 312393
  Odbiorca przelewu:
  InterRisk TU S.A. VIG Oddział Katowice, 40-008 Katowice, ul. Warszawska 58.
 2. Przelew za ubezpieczenie OC praktykanta (internetowy bądź w placówce banku/poczty) w kwocie 50,00 zł lub 60 zł na rachunek
  38 1240 6960 7170 0001 2031 2394 wpisując w tytule przelewu imię i nazwisko, PESEL oraz numer polisy  A-A NR 312394 np.:
  Jan Kowalski, PESEL 01234567, polisa  A-A NR 312394.
 3. Uzyskaj elektroniczne potwierdzenie ubezpieczenia i wpis na listę ubezpieczonych, wypełniając poniższy formularz. Po sprawdzeniu danych elektroniczne potwierdzenie zostanie przesłane na wskazany adres e-mail.
[[[["field57","contains","Zaznacz wszystkie powy\u017csze zgody"]],[["set_value",null,"TAK",null,"field44"],["set_value",null,"TAK",null,"field46"],["set_value",null,"TAK",null,"field47"],["set_value",null,"TAK",null,"field48"],["set_value",null,"TAK",null,"field49"],["set_value",null,"TAK",null,"field50"],["set_value",null,"TAK",null,"field51"],["set_value",null,"TAK",null,"field52"],["set_value",null,"TAK",null,"field53"],["set_value",null,"TAK",null,"field54"],["set_value",null,"TAK",null,"field36"],["set_value",null,"TAK",null,"field55"]],"and"]]
1 Step 1
Dane ubezpieczonego
Imię
Nazwisko
Ulica
Nr domu / mieszkania
Miejscowość
Kod pocztowy
PESEL
Telefon
UposażonyPodaj imię i nazwisko osoby, która będzie upoważniona do otrzymania świadczenia w razie Twojej śmierci.
Wariant ubezpieczenia
Zakres ochrony
Dane dodatkowe
Potwierdzenie przelewuZałącz potwierdzenie przelewu. Akceptowane są pliki PDF i JPG o maksymalnym rozmiarze 1MB!
cloud_uploadWybierz plik

Ubepieczającym w ramach wybranej oferty ubezpieczenia Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków oraz OC w InterRisk TU S.A. będzie Nord ProBroker Sp. z o.o.

Upoważniam Nord Probroker Sp. z o.o. do reprezentowania moich interesów w zakresie powyższej Umowy ubezpieczenia, negocjowania warunków ubezpieczenia oraz sprawowania nadzoru nad wykonywaniem Umowy ubezpieczenia. W tym zakresie wskazuje jednocześnie, iż Nord Probroker sp. z o.o., chcąc skorzystać z usług pośrednika ubezpieczeniowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym, jest uprawnione udzielić pełnomocnictwa do świadczenia tego rodzaju usług wyłącznie brokerowi ubezpieczeniowemu Nord Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Nord Probroker Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Lubicka 16, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000268554, NIP 586-21-82-355, kapitał zakładowy 400.000,00 zł. Wyrażam również, w zakresie niezbędnym dla przygotowania, zawarcia i wykonania Umowy ubezpieczenia, zgodę na przetwarzanie oraz udostępnianie przez Nord Probroker Sp. z o.o. moich danych osobowych pośrednikowi ubezpieczeniowemu Nord Partner Sp. z o.o. w Toruniu, zakładom ubezpieczeń oraz działającym w ich imieniu podmiotom likwidującym szkody z Umowy ubezpieczenia.
Oświadczam, że otrzymałem(am) i zapoznałem(am) się z warunkami umowy ubezpieczenia, w tym z tym z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Edu Plus zatwierdzonymi uchwałą nr 01/27/03/2018 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 27 marca 2018 roku, Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia OC w życiu prywatnym zatwierdzonymi uchwałą nr 02/23/01/2018 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 23 stycznia 2018 roku, oraz postanowienia dodatkowymi i odmiennymi od powyższych OWU, informacją o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, informacją dotyczącą możliwości i procedury złożenia i rozpatrzenia skarg i reklamacji, organu właściwego do ich rozpatrzenia oraz pozasądowego rozpatrywania sporów.
Oświadczam, że otrzymałem(am) ustandaryzowany dokument zawierający informacje produkcie ubezpieczeniowym. Jestem świadomy, że dokument ten ma charakter informacyjny, a pełne informacje o produkcie ubezpieczeniowym zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
Oświadczam, że przed zawarciem umowy ubezpieczenia zostałem poinformowany o możliwości przeprowadzenia badania moich wymagań i potrzeb w zakresie ochrony ubezpieczeniowej. Potwierdzam, że niniejsza umowa ubezpieczenia jest zgodna z moimi wymaganiami i potrzebami w zakresie ochrony ubezpieczeniowej, a także z wymaganiami i potrzebami w zakresie ochrony ubezpieczeniowej osób ubezpieczonych w przypadku, gdy została zawarta na cudzy rachunek (w tym w formie ubezpieczenia grupowego).
Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(na) o charakterze wynagrodzenia otrzymywanego przez agenta lub osoby wykonujące czynności dystrybucyjne zakładu ubezpieczeń w związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group moich danych osobowych o stanie zdrowia w sposób zautomatyzowany w ramach profilowania klientów przed zawarciem umowy ubezpieczenia na potrzeby oceny ryzyka ubezpieczeniowego oraz na ich przetwarzanie w celu wykonania umowy ubezpieczenia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group moich danych osobowych innych niż dotyczące stanu zdrowia, w celu profilowania i podejmowania wobec mnie decyzji dotyczących wysokości składki ubezpieczeniowej w sposób zautomatyzowany, w oparciu o profilowanie.
Wyrażam zgodę na udostępnianie - na żądanie InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group - moich danych osobowych przetwarzanych przez inne zakłady ubezpieczeń w zakresie potrzebnym do oceny ryzyka ubezpieczeniowego i weryfikacji podanych przeze mnie danych, ustalenia prawa do świadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia i wysokości tego świadczenia, a także do udzielenia posiadanych informacji o przyczynie mojej śmierci lub informacji niezbędnych do ustalenia prawa uprawnionego z umowy ubezpieczenia do świadczenia i jego wysokości.
Wyrażam zgodę na uzyskiwanie przez InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group od Narodowego Funduszu Zdrowia o informacji o nazwach i adresach świadczeniodawców, którzy udzielą mi świadczeń opieki zdrowotnej w związku z wypadkiem lub zdarzeniem losowym będącym podstawą ustalenia odpowiedzialności InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group oraz wysokości odszkodowania lub świadczenia
Akceptuję, że ochrona ubezpieczeniowa rozpocznie się w dniu wskazanym ubezpieczycielowi przez uczelnie nie później niż w dniu 01.10.2019 r., pod warunkiem opłacenia składki w terminie określonym w umowie ubezpieczenia. W przypadku osób, które opłacą składkę doraźną w terminie po 31.12.2019 roku, okres ochrony ubezpieczeniowej rozpoczyna się od dnia następnego po opłaceniu składki i trwa do 30.09.2020 roku. Oświadczam, że podane w formularzu zgłoszenia dane, są zgodne ze stanem faktycznym.
Zapoznałem się z zasadami przetwarzania danych osobowych.

Administratorami danych osobowych przekazanych w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia są:

UBEZPIECZYCIEL – podmiot zapewniający ochronę ubezpieczeniową/
InterRisk TU S.A. VIG Oddział Katowice, 40-129 Katowice, ul. Misjonarzy Oblatów NMP 11. 

ZOBACZ W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY TWOJE DANE

UBEZPIECZAJĄCY – podmiot zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz studentów/
Nord Probroker sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Lubicka 16. 

ZOBACZ W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY TWOJE

BROKER – podmiot zapewniający fachową obsługę umowy ubezpieczenia/
Nord Partner Sp. z o.o. z siedzibą w 87-100 Toruń ul. Lubicka 16 z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Lubicka 16. 

ZOBACZ W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY TWOJE DANE

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder